Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

Debian + Apache + Web.py σε 2'

Τελικά ήταν ευκολότερο από ότι νόμιζα :-) Όπως πάντα, το εν λόγω tutorial, παρέχεται ως έχει. Δεν φέρω καμία ευθύνη για λάθη ή τυχόν προβλήματα που θα αντιμετωπίσετε.

Θεωρώ ότι η Python και ο Apache είναι ήδη εγκατεστημένα στο σύστημα σας.

Εν συντομία τα βήματα:

1) Εγκαθιστούμε το easy_install
sudo apt-get install python_setuptools
2) Εγκαθιστούμε το web.py
sudo easy_install web.py
3) (Προαιρετικό αν είναι ήδη εγκατεστημένο το mod_wsgi) Εγκαθιστούμε το Apache mod_wsgi
sudo apt-get install libapache2-mod-wsgi 
Στη συνέχεια θα κάνει αυτόματα restart ο Apache και θα ενεργοποιηθεί το module.

4) Στη συνέχεια περνάμε στο virtual host αρχείο της επιλογής μας τις παρακάτω γραμμές. Υποθέτουμε ότι η εγκατάσταση γίνεται στο φάκελο /var/www/python/ και εξωτερικά βλέπουμε την εφαρμογή από την διεύθυνση http://myserver.mydomain/python ενώ το αρχείο python ονομάζεται myapp.py
AddType text/html .py
  WSGIScriptAlias /python /var/www/python/myapp.py/
  
    Order deny,allow
    allow from all
  
5) Τέλος προσθέτουμε ένα αρχείο python με όνομα myapp.py στον φάκελο /var/www/python/
import web

urls = ('/.*', 'hello')

class hello:
  def GET(self):
    return "Hello, world."

application = web.application(urls, globals()).wsgifunc()
6) Μη ξεχάσετε να κάνετε restart τον Apache.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου